Doba platnosti, počet vstupů, délka pobytu

Držitel platného víza může v závislosti na počtu vstupů (“Entries”) vstoupit do Číny kdykoliv před vypršením platnosti víza (tzn. před uplynutím data “Enter Before”) a následně zůstat maximálně ten počet dní, který je na víze uveden jako délka pobytu při každém vstupu (“Duration of Each Stay”).

Doba platnosti víza (“Enter Before”)

Doba platnosti víza označuje časový interval, v jehož rámci lze kdykoliv do Číny vcestovat. Doba platnosti víza souvisí s počtem vstupů, jež žadatel obdrží. Jednovstupé vízum má většinou platnost 3 měsíce ode dne vystavení víza, dvouvstupé vízum má většinou platnost 3 až 6 měsíců ode dne vystavení víza, vícevstupé vízum půlroční je platné 6 měsíců ode dne vystavení víza, vícestupé vízum roční je platné 12 měsíců ode dne vystavení víza.

Vízum s uplynulou dobou platnosti se automaticky stává neplatným nezávisle na faktu, zda byly vyčerpány všechny udělené vstupy. Držiteli víza s uplynulou dobou platnosti nebude povoleno do Číny vcestovat. Před cestou si proto zkontrolujte dobu platnosti víza. Čínská velvyslanectví ani generální konzuláty neprodlužují platnost již vydaného víza. Pokud zamýšlíte do Číny vcestovat až po skončení platnosti již vydaného víza, je možné požádat o nové vízum.

Počet vstupů (“Entries”)

Čínské vízum může být jednovstupé (“1″), dvouvstupé (“2″) nebo vícevstupé (“M”). Daný počet vstupů je možné uskutečnit kdykoliv v rámci platnosti víza, nejpozději však v poslední den platnosti víza uvedený na víze. Po vyčerpání daného počtu vstupů se vízum automaticky stane neplatným. Pokud držitel víza s vyčerpaným počtem vstupů zamýšlí opět navštívit Čínu, je možné požádat o nové vízum.

Délka pobytu (“Duration of each Stay”)

Délka pobytu označuje nejdelší dobu, kterou může držitel platného víza pobývat v Číně ode dne jeho vstupu do Číny. U dvoustupých a vícevstupých víz znamená délka pobytu nejdelší dobu, jakou může držitel víza pobývat v Číně při každém vstupu.

Pokud má držitel víza po vstupu do Číny zájem zůstat v Číně déle než je délka pobytu uvedená na jeho víze, musí před vypršením uvedené délky pobytu zažádat o prodloužení pobytu na místním úřadě veřejné bezpečnosti. Toto však neznamená, že bude prodloužení pobytu v Číně s jistotou povoleno. Případné důsledky z této skutečnosti nese žadatel.