Pokyny pro vyplnění Žádosti o vízum do Čínské lidové republiky

2012/10/17

Žádost vyplňte podle skutečnosti a kompletně, tzn. žádné kolonky nenechávejte volné. (Pokud je odpověď záporná, odpovězte záporně; příp. kolonku proškrtněte.) Žádosti s nekompletně či nečitelně vyplněným formulářem nebudou přijaty.

Kompletně vyplněný formulář žadatel vlastnoručně podepíše.

Pokyny pro vyplnění Žádosti o vízum do Čínské lidové republiky (formulář V.2011A)

Část 1: Osobní údaje

1.1 vyplnit jméno a příjmení žadatele podle údajů uvedených v cestovním dokladu

1.2 vybrat pohlaví žadatele

1.3 vyplnit čínské jméno žadatele (pokud existuje, vyplnit v čínských znacích)

1.4 vyplnit původní nebo dřívější jméno žadatele

1.5 zapsat jméno a příjmení žadatele v jazyce jeho rodné země

1.6 vyplnit státní příslušnost podle údajů uvedených v cestovním dokladu

1.7 vyplnit předešlou státní příslušnost žadatele

1.8 vyplnit další statní příslušnost(i) žadatele

1.9 vyplnit datum narození žadatele

1.10 vyplnit název země a města narození

1.11 vyplnit číslo místního dokladu totožnosti

1.12 vybrat rodinný stav žadatele

1.13 vybrat současné zaměstnání žadatele, je možné vybrat více možností. Pokud není zaměstnání ve výběru uvedeno, prosíme o upřesnění v kolonce “ostatní”.

1.14 vybrat typ pasu, se kterým žadatel žádá o vízum. Pokud se jedná o cestovní doklad, jež není pasem, je třeba tuto skutečnost specifikovat.

1.15 uvést číslo pasu předkládaného se žádostí o vízum

1.16 uvést datum vystavení pasu

1.17 uvést místo vydání pasu (stát, město)

1.18 uvést datum, do kterého je předkládaný pas platný

1.19 uvést, o jaký termín vyřízení víza žadatel žádá

Část 2: Informace o cestě

2.1 uvést hlavní účel(y) návštěvy Číny, lze vybrat více možností. Pokud není účel cesty ve výběru uveden, prosíme o upřesnění v kolonce “ostatní”.

2.2 uvést, o kolik vstupů do Číny žadatel žádá.

2.3 uvést datum plánovaného vstupu do Číny. Pokud žadatel žádá o dvou- a vícevstupé vízum, je třeba uvést datum prvního plánovaného vstupu do Číny.

2.4 číslovkou uvést maximální předpokládanou délku plánovaného pobytu v Číně. Pokud žadatel žádá o dvou- a vícevstupé vízum, je třeba uvést počet dní nejdelšího předpokládaného jednorázového vstupu do Číny.

2.5 podle časového sledu uvést adresu pobytu v Číně a telefonní spojení

2.6 uvést, kdo hradí náklady žadatele spojené s jeho cestou a pobytem v Číně

2.7 uvést, zda má žadatel pro pobyt v Číně zajištěno zdravotní pojištění, a případně specifikovat název pojišťovny a číslo pojišťovacího účtu.

2.8 uvést název, adresu a telefonní číslo zvoucí nebo kontaktní organizace v Číně

2.9 uvést celé jméno, adresu a telefonní číslo žadatelova příbuzného, přítele či kontaktní osoby v Číně.

Část 3: Údaje o rodině, zaměstnání či studiu

3.1 vyplnit současnou domovskou adresu žadatele

3.2 vyplnit telefonní číslo domů

3.3 vyplnit mobilní telefonní číslo žadatele

3.4 vyplnit emailovou adresu žadatele

3.5 uvést název, adresu a telefonní spojení zaměstnavatele nebo školy; OSVČ uvést obor podnikání a adresu ze živnostenského listu

3.6 uvést údaje o hlavních rodinných příslušnících (manžel/ka, děti, rodiče apod.)

3.7 uvést celé jméno kontaktní osoby pro naléhavé případy

3.8 uvést telefonní číslo na tuto kontaktní osobu

Část 4: Ostatní informace

4.1 odpovědět “ano” či “ne”. Pokud žadatel již v minulosti Čínu navštívil, uvede odpověď “ano” a specifikuje, kdy byla uskutečněna poslední návštěva Číny a která místa a za jakým účelem navštívil.

4.2 odpovědět “ano” či “ne”. Pokud je odpověď “ano”, uvede žadatel dále výčet zemí, které během posledních 12 měsíců navštívil.

4.3 uvést, zda žadatel pobýval v Číně po ukončení platnosti víza či povolení k pobytu

4.4 uvést, zda bylo žadateli odmítnuto udělení víza či mu byl odmítnut vstup do Číny

4.5 uvést, zda má žadatel záznam v trestním rejstříku (v Číně nebo v kterékoliv jiné zemi)

4.6 uvést, zda žadatel trpí některým z uvedených onemocnění

4.7 uvést, zda žadatel v posledních 30 dnech navštívil zemi či oblast s výskytem infekčních onemocnění

4.8 pokud byla v kolonkách 4.3 – 4.7 vybrána kladná odpověď, je zde třeba uvést detailní

informace o této skutečnosti

Část 5: Další prohlášení

5.1 Doplňující formulář k Žádosti o vízum do ČLR vyplní následující osoby: osoby žádající o pracovní vízum typu Z (hlavička formuláře a část A), osoby žádající o studijní vízum typu X (hlavička formuláře a část B) a cizinci žádající o vízum v České republice (hlavička formuláře a část D). Při podávání žádosti o vízum se tento formulář přiloží k Žádosti o vízum do Čínské lidové republiky.

5.2 v případně potřeby lze v této kolonce doplnit další informace týkající se žádosti o vízum

Část 6: Podpis

6.1 v této sekci žadatel prohlašuje, že plně porozuměl obsahu žádosti a že veškeré údaje včetně pasové fotografie jsou pravdivé, skutečné a přesné.

6.2 v této sekci jsou žadateli sděleny pravomoci konzulárních pracovníků při vydávání čínských víz a informace o případných postizích při uvedení falešných či zavádějících informací na formuláři žádosti o vízum.

Formulář žádosti o vízum musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele (i v případě, že žádost za žadatele vyplnila jiná osoba). Výjimku tvoří nezletilí žadatelé o vízum, za něž může formulář podepsat rodič či zákonný zástupce.

Část 7: Informace o osobě, jež vyplnila žádost (i částečně) místo žadatele o vízum

7.1 jméno a příjmení osoby, jež formulář vyplnila místo žadatele o vízum

7.2 vztah této osoby k žadateli o vízum

7.3 domovská či pracovní adresa této osoby

7.4 telefonní spojení na tuto osobu (nejlépe mobilní telefonní číslo)

7.5 název dokladu totožnosti této osoby

7.6 číslo dokladu totožnosti této osoby

7.7 v této sekci se uvádí, že tato osoba vyplnila žádost o vízum na základě požadavku ze strany žadatele o vízum, žadatel o vízum je srozuměn s vyplněnými údaji a potvrzuje jejich pravdivost a úplnost. Osoba vyplňující žádost za žadatele připojí na tomto místě svůj podpis a datum.