» 领事认证

Velvyslanectví ČLR v ČR je oprávněno provádět superlegalizaci dokumentů vydaných v České republice za účelem jejich použití v Čínské lidové republice.
Superlegalizovat je možné dokumenty s osobním obsahem, jako rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list atd, i dokumenty s obchodním obsahem, jako doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list atd.
Podle mezinárodních pravidel a čínské konzulární praxe je superlegalizace prováděna za tím účelem, aby dokumenty vydané jedním státem mohly být uznány úřady na území jiného státu a byly právně platné bez pochybností o jejich pravosti, pravosti razítka či podpisu na dokumentu.
Podmínky pro superlegalizaci dokumentu
1. Dokument k superlegalizaci musí být vydaný úřady České republiky; dokumenty vydané v Čínské lidové republice nebo jiných zemích nelze na Velvyslanectví ČLR v ČR superlegalizovat.
2. Dokument k superlegalizaci musí být opatřen razítkem Odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.
3. Dokument k superlegalizaci musí být opatřen soudně ověřeným překladem do čínského nebo anglického jazyka.
4. Dokument musí být pravý a právně platný; jeho obsah nesmí výslovně porušovat čínské právo nebo mít potenciál ohrozit čínské státní či veřejné zájmy.
5. Pokud má dokument k superlegalizaci více stran, musí být svázaný a opatřený pečetí, razítkem ap., aby byla zaručena celistvost dokumentu a nebylo možné vyjímat jeho jednotlivé části.
Pro superlegalizaci dokumentu předložte následující:
1. vyplněnou “Žádost o superlegalizaci”
2. originál dokumentu opatřený razítkem MZV ČR a jeho fotokopii
3. soudně ověřený překlad dokumentu do čínského nebo anglického jazyka a jeho fotokopii
4. originál a fotokopii dokladu totožnosti žadatele o superlegalizaci
5. pokud se superlegalizovaný dokument týká právnické osoby, je třeba předložit její ověřenou plnou moc, pokud se superlegalizovaný dokument týká fyzické osoby, je třeba předložit kopii jejího dokladu totožnosti, pokud se superlegalizovaný dokument týká nezletilé osoby, je třeba předložit ověřenou plnou moc rodičů
Poplatky za superlegalizaci:
superlegalizace dokumentu s obchodním obsahem – 40 EURO
superlegalizace dokumentu s jiným než obchodním obsahem – 20 EURO
Superlegalizace dokumentu je většinou vyhotovena za 5 pracovních dnů, výjimečně a se souhlasem konzula je za příplatek možné vyřídit superlegalizaci expresně (do 2 – 3 dnů s příplatkem 20 EURO, do následujícího dne s příplatkem 30 EURO).
Platba se provádí v hotovosti v bance ČSOB až po přijetí žádosti o superlegalizaci na Konzulárním oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR.
Ostatní
Superlegalizaci lze vyřídit osobně i v zastoupení (viz seznam dokumentů k předložení, bod 5).
Superlegalizovaný dokument je možné vyzvednout osobně i pověřit vyzvednutím třetí osobu. Při vyzvednutí dokumentu je třeba předložit doklady vydané Konzulárním oddělením při přijetí žádosti a originál potvrzení o zaplacení v bance ČSOB. Konzulární oddělení si originál potvrzení o zaplacení ponechává.